Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ayder Çay

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1 — Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlarauygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ileilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde2 — Bu Yönetmelik,kaynak suları, içme suları ve içme-kullanma suları ile ilgili hükümleri kapsar.Ancak, doğal mineralli sular, kaplıca ve içmece suları ile tıbbi amaçlı sularıkapsamaz.

İstisnalar

Madde3 — Bu Yönetmelikhükümleri;

a)Yetkili mercilerce suyun kalitesinin doğrudan ya da dolaylı olarak tüketicisağlığını etkilemediğinin tespit edildiği durumlarda kullanılan sulara,

b)Günlük ortalama 10 m3 den az su sağlayan veya 50 den az kişi tarafındankullanılabilecek müstakil su kaynağından temin edilen suya, bu suyun ticari yada kamusal faaliyet için temin edilmesi hali hariç, uygulanmaz.

Bumaddenin (b) bendinde belirtilen istisnai hallerde, suyun herhangi bir şekildekirlenmesi sonucunda veya suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkilerhakkında tüketici nüfus haberdar edilerek insan sağlığının korunmasınısağlayacak tavsiyelerde bulunulur ve gerekli önlemler alınır.

Dayanak

Madde4 —Bu Yönetmelik,24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 235 ve 242 ncimaddeleri, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi veDenetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü HakkındaKanunun 26 ncı maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık BakanlığıTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinedayanılarak,

Ayrıca,Avrupa Birliğine Üye Ülkelerce esas alınan İnsani Kullanım Amaçlı SularınKalitesine Dair 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi, Doğal Mineralli SularınÇıkartılması ve Pazarlanmasına İlişkin Üye Devletlerin KanunlarınınUyumlaştırılması Hakkındaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC sayılı KonseyDirektifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve EtiketlemeBilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve KaynakSularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava ile İşleme Tabi Tutulmasının ŞartlarınıBelirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC sayılı Konsey Direktifine paralelolarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde5 — BuYönetmelikte geçen:

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

c)Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

d)Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

e)İnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtımağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlamaya da diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin,gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlarharicinde insani tüketim amaçlıürünlerin veya gıda maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veyapazarlanmasında kullanılan bütün suları,

f)Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarakoluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkanveya teknik usullerle çıkartılan ve bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izinverilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın Ek-1' dekinitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ileambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

g)İçme Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarakoluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan veBakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma vebenzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veyaarttırılması suretiyle Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketlemegerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arzedilen yer altı sularını,

h)İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evselamaçlar ile, gıda maddelerinin vediğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması vepazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle yada arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen veEk-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyensuları,

ı)Dış Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmakamacı ile iç şebeke dağıtım sistemine kadar olan borular, bağlantılar,aletlerden oluşan dağıtım ağını,

i)İç Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmakamacı ile dış şebeke sistemi ile musluklar arasında kurulmuş olan ve ilgiliulusal yasa uyarınca su tedarikçisinin yetkisi ve sorumluluğu altında olmayanborular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım sistemini,

j)Kurul: Kaynak suları ve içme sularını incelemek üzere her ilde Sağlık Müdürününteklifi ve Valiliğin onayı ile oluşturulan inceleme kurulunu,

k)Tesis İzni: Kaynak suyu ve içme suyu işletmelerinin inşası için bu Yönetmelikuyarınca verilen izni,

l)İşletme İzni: Kaynak suyu ve içme suyu işletmelerine bu Yönetmelik uyarıncaverilen işletme belgesini,

m)Otomatik Makine: İmlahanede yer alan, yıkama, doldurma ve kapaklama işlemleriniel değmeden otomatik olarak yapan makineyi,

n)Otomatik Sistem: İşletmede üretimi yapılan ambalajın temizlenmesi, dolum vekapaklama işlemlerini el değmeden otomatik olarak uyum içinde yapan sistemi,

o)Geri Dönüşlü Kap: Kaynak suyu ve içme suyu dolumunda bir defadan fazlakullanılan ve su ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat vebenzeri kapları,

ö)Geri Dönüşsüz Kap: Su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam,metal, krom-nikel ve benzeri kapları,

p)Kurul Ön Raporu: bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda suyunkaynağı, çıkış noktası ve tesis yeri ile ilgili olarak Kurulca hazırlanankaynak veya içme suları hakkında ilk raporu,

r)Kurul Son Raporu: Tesis izni aşamasında sunulan projelere ve bu Yönetmelikesaslarına göre su tesisinin tamamının inşa edilip tamamlandığına dair Kurultarafından hazırlanan kaynak veya içme suları hakkında son raporu,

s)Üye Ülke: Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri,

ş)Üçüncü Ülkeler: Avrupa Birliğiüyesi olmayan ülkeleri ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM

GenelEsaslar, Kalite Standartları ve Yönetmeliğe Uyum Çizelgesi

GenelEsaslar

Madde6 — Suların,sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur.

BuYönetmeliğin asgari şartları bakımından sular;

a)İnsan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler,mikro-organizmalar ve parazitler içermiyorsa,

b)Ek-1’de yer alan şartlara ve bu Yönetmeliğin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncümaddelerine uyuyor ise sağlığauygun ve temiz kabul edilir.

BuYönetmeliğin uygulanması sırasında insan sağlığını korumak amacıyla alınanönlemler, bu Yönetmelikte belirtilen suların fiziksel, kimyasal, radyoaktif vemikrobiyolojik parametre değerlerinin aşılmasına, suyun kalite standartlarınındışına çıkılmasına veya suların kirlenmesinde herhangi bir artışa nedenolmamalıdır.

KaliteStandartları

Madde7 — Suyun kalitestandartları Ek-1' de belirlenen parametre değerlerini içerir.

Ek-1(c) ve (d)’de belirlenen parametre değerleri, suyun izlenmesi ve düzelticiönlemler ile kullanım sınırlamalarına ilişkin 11 inci maddede belirtilenyükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

İnsansağlığının korunmasının gerektirdiği hallerde Ek-1’de yer almayan parametrelerde ilave edilebilir. İlave edilecek parametreler, en azından suyun mikroorganizmalardan, parazitlerden ve insan sağlığına potansiyel bir tehlikeoluşturan miktarlarda herhangi bir maddeden yoksun olmasını sağlamalıdır.

KaliteStandartlarının Aranacağı Noktalar

Madde8 — 7 nci maddedeyer alan parametreler;

a)Suyun bir şebeke aracılığı ile temin edilmesi halinde, bina ya da birkuruluşta, suyun insani tüketim için kullanılmak üzere musluklardan akıtıldığı,

b)Suyun tankerden alınması halinde, tankerden alındığı,

c)Suyun satılmak üzere şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, şişelereya da ambalaj